Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
H1-1
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ޢާމިރު
Votes
464
Percent
37.06%
MDP
ޢާޠިފް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
455
Percent
36.34%
IND
އިބްރާހީމް ފައިޞަލް
Votes
333
Percent
26.6%
H1-2
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ފާޠިމަތު ނަޝާ
Votes
457
Percent
22.27%
PPM
ފަޒްނާ ޙުސައިން
Votes
450
Percent
21.93%
MDP
ޙައްވާ ޒޫނާ
Votes
407
Percent
19.83%
PPM
ސުޖާތާ ނަޞީރު
Votes
390
Percent
19.01%
IND
ފަޒުލާ ސަލީމް
Votes
348
Percent
16.96%
H1-3
ކ. ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ސަހުލާ ޒާހިރު
Votes
406
Percent
18.6%
MDP
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
389
Percent
17.82%
PPM
ޢާއިޝަތު މާޝާ
Votes
370
Percent
16.95%
MDP
ޙަސަން ފަރީދު
Votes
310
Percent
14.2%
IND
އިބްރާހީމް ރަޝީދު
Votes
303
Percent
13.88%
IND
މުޙައްމަދު ނަސީމު
Votes
187
Percent
8.57%
IND
މޫސާ ނަޝީދު
Votes
173
Percent
7.92%
IND
ޢަބްދުލްމަޖީދު ޢަލީ
Votes
45
Percent
2.06%