Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
B8-1
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް
Votes
254
Percent
55.58%
MDP
ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު
Votes
203
Percent
44.42%
B8-2
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން
Votes
264
Percent
30.24%
MDP
ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީ
Votes
214
Percent
24.51%
MDP
ފާޠިމަތު ނުޒުފާ
Votes
213
Percent
24.4%
PPM
ލަމްޙާ މުޙައްމަދު
Votes
182
Percent
20.85%
B8-3
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުހައްމަދު އަފްޒަލް
Votes
242
Percent
27.66%
MDP
މުހައްމަދު ސިޔާޙް
Votes
227
Percent
25.94%
PPM
ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް
Votes
208
Percent
23.77%
PPM
އާދަމް ޒިޔާދު
Votes
198
Percent
22.63%