Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
P5.2
ގއ. ދާންދޫ - 2
B8-1
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ އަސްލަމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު
Votes
0
Percent
0%
B8-2
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ލަމްޙާ މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޒޫނާ ޢަބްދުލްމަތީން
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝަދާ ޢަބްދުލްޣަނީ
Votes
0
Percent
0%
MDP
ފާޠިމަތު ނުޒުފާ
Votes
0
Percent
0%
B8-3
ހދ. ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުހައްމަދު ސިޔާޙް
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުހައްމަދު އަފްޒަލް
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުއްސަލާމް އާދަމް
Votes
0
Percent
0%
PPM
އާދަމް ޒިޔާދު
Votes
0
Percent
0%