Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
K2-1
މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މަމްދޫޙް ވަޙީދު
Votes
128
Percent
56.89%
PPM
އަޙްމަދު ސާވީ
Votes
97
Percent
43.11%
K2-2
މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޝަރޫނާ މުޙައްމަދު
Votes
119
Percent
26.74%
MDP
ފާޠިމަތު ސާދިޔާ
Votes
116
Percent
26.07%
PPM
ޙަނާން އިބްރާހީމް
Votes
106
Percent
23.82%
PPM
ޒަމީރާ އަޙްމަދު
Votes
104
Percent
23.37%
K2-3
މ. ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙުޝަން ނަޢީމް
Votes
118
Percent
26.58%
MDP
އިބްރާހީމް ފިރާޤް
Votes
112
Percent
25.23%
PPM
ނަދީމް ޢަބްދުލްމަޖީދު
Votes
110
Percent
24.77%
PPM
މުޙައްމަދު ނަޒީޙް
Votes
104
Percent
23.42%