Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F7-1
ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަބްދުﷲ ޝުޖާޢު
Votes
228
Percent
51.24%
PPM
މުހައްމަދު ތޯރިގު އަބްދުއްރައްޒާގު
Votes
217
Percent
48.76%
F7-2
ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޒުލްފާ ޢަލީ
Votes
255
Percent
29.69%
MDP
ޢަޒުމާ ޢަލީ
Votes
230
Percent
26.78%
PPM
ޙަސީނާ އިދުރީސް
Votes
194
Percent
22.58%
PPM
ޢާމިރާ ޔޫސުފް
Votes
180
Percent
20.95%
F7-3
ބ. މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަލީ ޝަރީފު (ރިޒާ)
Votes
224
Percent
26.7%
MDP
އަޙްމަދު ފިރާޤު
Votes
222
Percent
26.46%
MDP
މުހައިމިނު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
210
Percent
25.03%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޙަލީމް
Votes
183
Percent
21.81%