Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
Q1-1
ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ސަޢުދު ޢަލީ (ސަޢުދު)
Votes
1550
Percent
55.16%
PPM
މުޙައްމަދު ނަސީމް
Votes
1123
Percent
39.96%
IND
މުޙައްމަދު ޔޫޝަޢު (ޔޫބެ)
Votes
137
Percent
4.88%
Q1-2
ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ނަސީމާ (ނަސީމާ މިސް)
Votes
1462
Percent
18.68%
PPM
ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ ޒުބައިރު
Votes
1391
Percent
17.77%
MDP
އަހުމީމާ އަޙްމަދު (އަހުމީ)
Votes
1316
Percent
16.81%
MDP
ޙަފްޞާ ޔޫސުފު (ހަފޫ)
Votes
1284
Percent
16.4%
PPM
އާމިނަތު ޢަބްދުﷲ (ޖަމްޝޫޒާ)
Votes
1247
Percent
15.93%
PPM
ނިޢުމާ ޙުސައިން
Votes
1127
Percent
14.4%
Q1-3
ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ވަޙީދު
Votes
1332
Percent
17.94%
PPM
މުޙައްމަދު ޒަލީފް ޢަބްދުﷲ
Votes
1307
Percent
17.6%
MDP
ނަޞްރުﷲ ޢަލީ (ނަޞްރު)
Votes
1292
Percent
17.4%
MDP
މުޙައްމަދު ޝަރީފް ޢަލީ (އެޓާނީ ޝަރީފް)
Votes
1228
Percent
16.54%
MDP
ސިޔާމް މުޙައްމަދު (ޝިމްބެ)
Votes
1149
Percent
15.47%
IND
ޙުސައިން އަޙްމަދު
Votes
940
Percent
12.66%
IND
ޢަބްދުﷲ އާތިފް
Votes
177
Percent
2.38%