Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
J5-1
ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު (ބޮޑުބެ)
Votes
118
Percent
54.88%
MDP
އާދަމް ސާމީ
Votes
97
Percent
45.12%
J5-2
ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ޝީޒާ
Automatically Elected
MDP
ސާދިޔާ އަބްދުލްމުހުސިން
Automatically Elected
J5-3
ވ. ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަބްދުލްޙާރިސް އިދުރީސް
Votes
132
Percent
46.32%
MDP
ޙުސައިން ރަޝީދު
Votes
118
Percent
41.4%
PPM
އިބްރާހީމް ޒަމީރު
Votes
35
Percent
12.28%