Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
A14-1
ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޞަފްޢަތު މުޙައްމަދު
Votes
547
Percent
52.7%
PPM
ޢަލީ ޝަމީމް
Votes
491
Percent
47.3%
A14-2
ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ސަމީޙާ މޫސާ
Votes
563
Percent
30.07%
PPM
އާމިނަތު ނަޒުމާ
Votes
487
Percent
26.01%
MDP
އާގިސާ އިސްމާޢީލް
Votes
455
Percent
24.31%
MDP
ފާޠިމަތު ޢިބާދާ
Votes
367
Percent
19.6%
A14-3
ހއ. ބާރަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ އަމީޒު
Votes
494
Percent
27.05%
PPM
ޢަލީ ޝަމީމް
Votes
387
Percent
21.19%
MDP
އިބްރާހީމް ނަޢީމް
Votes
345
Percent
18.89%
MDP
އިބްރާހީމް ޚަލީލް
Votes
320
Percent
17.52%
IND
މުމްތަހާޒް ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
280
Percent
15.33%