Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C1-1
ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު އަޙްސަން
Votes
387
Percent
46.4%
PPM
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
Votes
323
Percent
38.73%
IND
ޢަބްދުލްޙަސީބު ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
124
Percent
14.87%
C1-2
ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ރަމްލާ އިބްރާހީމް
Votes
446
Percent
28.89%
MDP
ފާޠިމަތު އިނާސާ
Votes
415
Percent
26.88%
PPM
ޢާއިޝަތު ޒުހައިރާ
Votes
344
Percent
22.28%
PPM
ހަނާ ޢަބްދުލްޙަމީދު
Votes
339
Percent
21.96%
C1-3
ށ. ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަހްމަދު ވާސިފް
Votes
452
Percent
29.26%
MDP
ޢަލީ ޝިފާއު
Votes
390
Percent
25.24%
MDP
ޒިޔާއު މުޙައްމަދު ޝަމީމް
Votes
382
Percent
24.72%
PPM
މުޙައްމަދު ޒިޔާދު
Votes
321
Percent
20.78%