Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
Q7-1
ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
ޙަސަން ޢަބްދުﷲ (ވާދޫ ހަންބެ)
Votes
428
Percent
59.44%
IND
މުޙައްމަދު ވަޙީދު (ހެޕީ)
Votes
226
Percent
31.39%
IND
އިނާޔަތުﷲ އިބްރާހީމް
Votes
66
Percent
9.17%
Q7-2
ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
މާރިޔަތު އިބްރާހީމް (މާއްތާ)
Votes
349
Percent
29.25%
MDP
ސާރާ މުޙައްމަދު
Votes
326
Percent
27.33%
IND
އީނާސް އަޙްމަދު ރުޝްދީ
Votes
312
Percent
26.15%
IND
ޢާއިޝަތު ނުހާ
Votes
206
Percent
17.27%
Q7-3
ގދ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޙާޝިރު މުޙައްމަދު (ހާއްޓޭ)
Votes
338
Percent
27.15%
IND
މުޙައްމަދު ޝިފާޤް
Votes
235
Percent
18.88%
IND
ސަޢީދު ރުޝްދީ
Votes
206
Percent
16.55%
IND
އަޙްމަދު ޢަބްދުލްކަރީމް
Votes
110
Percent
8.84%
IND
ޢަބްދުﷲ ރުޝްދީ
Votes
106
Percent
8.51%
IND
އަޙްމަދުދީދީ
Votes
99
Percent
7.95%
IND
އަޙްމަދު މިއުޝަމް
Votes
85
Percent
6.83%
JP
ޢަލީދީދީ
Votes
66
Percent
5.3%