Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
G2-1
ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
Votes
978
Percent
42.12%
MDP
މުޙައްމަދު ކާރިމް
Votes
867
Percent
37.34%
IND
އަޙްމަދު ޔާސިރު (ޔާސިރު)
Votes
477
Percent
20.54%
G2-2
ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ޙިނާ މުޙައްމަދު
Votes
1553
Percent
24.95%
PPM
މަރްޔަމް ޟުޙާ
Votes
1238
Percent
19.89%
PPM
ސާޖިދާ މުޙައްމަދު
Votes
1209
Percent
19.42%
MDP
އާމިނަތު ރައުފާ
Votes
811
Percent
13.03%
MDP
ވިދާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
710
Percent
11.41%
MDP
ޒުލައިޚާ ޢަބްދުލްޢަޒީޒު
Votes
704
Percent
11.31%
G2-3
ޅ. ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު ސާޖިދު
Votes
1491
Percent
24.51%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
Votes
1329
Percent
21.84%
MDP
އަޙްމަދު ޝިފާއު (ކުޑަބެ)
Votes
1142
Percent
18.77%
MDP
މުޙައްމަދު ޝިމާޢު ޢަބްދުއްރައްޒާޤް (ސައްޕޯ)
Votes
1065
Percent
17.5%
PPM
ޙައްސާނު ޢަލީފުޅު
Votes
1057
Percent
17.37%