Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
Q2-1
ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ފިޔާޒް ހަސަން
Votes
405
Percent
40.26%
IND
ޝާހިދު އަޙްމަދު (ޝަހީދު)
Votes
287
Percent
28.53%
MDP
މުޙައްމަދު ޢަރީޝް
Votes
285
Percent
28.33%
IND
ޞައްދާމު ޞަލާޙް
Votes
29
Percent
2.88%
Q2-2
ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފަޞީޙާ ޝަފީޤު
Votes
542
Percent
30.95%
PPM
އަފްސާނާ ސަޢީދު
Votes
512
Percent
29.24%
MDP
މަރްޔަމް ނާޒުލީ (ނާޒްލީ)
Votes
406
Percent
23.19%
MDP
ޝާނީ އަޙްމަދު
Votes
291
Percent
16.62%
Q2-3
ގދ. މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޒުހަރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު (އަޒްހާޓް)
Votes
482
Percent
28.04%
PPM
މުޙައްމަދު ޝިރާޢު ޒާހިރު (ދޫނި)
Votes
409
Percent
23.79%
IND
ޢަޒަމް މުޙައްމަދު
Votes
351
Percent
20.42%
MDP
އިސްމާޢީލް މުޙައްމަދު
Votes
248
Percent
14.43%
MDP
ޙުސައިން މުޙައްމަދު
Votes
229
Percent
13.32%