Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
P3-1
ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު ޢަޒީޒު (އެންގާ)
Votes
521
Percent
61.58%
MDP
އިބްރާހީމް ސޯބިރު (ސިވާސް)
Votes
325
Percent
38.42%
P3-2
ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނާޝިދާ ޙަނީފް
Votes
319
Percent
20.28%
IND
ސައުދަތު ސަޢީދު
Votes
319
Percent
20.28%
IND
ފަހީމާ އަޙްމަދު
Votes
296
Percent
18.82%
MDP
ޖަޒްބާތު ޢަލީ
Votes
293
Percent
18.63%
PPM
މަރްޔަމް އަހުމީމާ
Votes
268
Percent
17.04%
JP
ފާޠިމަތު އަޝްފާ މުޙައްމަދު
Votes
78
Percent
4.96%
P3-3
ގއ. މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަޝްރަފް ޢަލީ
Votes
448
Percent
29.32%
IND
މިސްބާޙް މުޖުތަބާ
Votes
429
Percent
28.08%
MDP
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
Votes
287
Percent
18.78%
MDP
އަޙްމަދު ވަސީމް
Votes
224
Percent
14.66%
JP
މުޙައްމަދު ޝިފްރާޒް
Votes
140
Percent
9.16%