Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
O12-1
ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ޝިޔާމް
Votes
271
Percent
50.65%
PPM
އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު
Votes
264
Percent
49.35%
O12-2
ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ރުޤިއްޔާ އަޙްމަދު
Votes
218
Percent
25.23%
MDP
ޝިޔާމާ ޙުސައިން
Votes
183
Percent
21.18%
IND
މަރްޔަމް ޙަނީފާ (ހަނީ)
Votes
154
Percent
17.82%
IND
މަރްޔަމް ޒަހުރާ
Votes
118
Percent
13.66%
IND
ރަޙީމާ ޔޫސުފް
Votes
108
Percent
12.5%
IND
ޢާއިޝަތު ސާފިޔާ
Votes
83
Percent
9.61%
O12-3
ލ. ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އިބްރާހީމް މާޖިދު
Votes
222
Percent
24.53%
MDP
މުޙައްމަދު ސާއިދު
Votes
216
Percent
23.87%
IND
މުޙައްމަދު ޝަރީފު
Votes
137
Percent
15.14%
IND
އިބްރާހީމް ޢަބްދުލްޙަސީބު
Votes
128
Percent
14.14%
IND
ޙުސައިން ރަޝީދު
Votes
108
Percent
11.93%
IND
އަޙްމަދު ފަރުޙާނު
Votes
94
Percent
10.39%