Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
O6-1
ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު މޫސާ
Votes
525
Percent
48.52%
MDP
އާދަމް ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
524
Percent
48.43%
MLSDP
މުސްތަފާ އިބްރާހީމް
Votes
33
Percent
3.05%
O6-2
ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޙައްވާ ޢާތިކާ ޢަލީ
Votes
601
Percent
30.54%
PPM
އާމިނަތު އަންސޫދާ
Votes
474
Percent
24.09%
MDP
ވިޝާމާ މުޙައްމަދު
Votes
452
Percent
22.97%
MDP
ފާޠިމަތު ސަލްވާ
Votes
441
Percent
22.41%
O6-3
ލ. މާވަށު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ސަލްމާން ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
504
Percent
25.06%
MDP
ޙަސަން ޝިފާޒު
Votes
432
Percent
21.48%
PPM
އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު
Votes
432
Percent
21.48%
MDP
ޙަސަން ޒާލިފް
Votes
422
Percent
20.98%
IND
އާދަމް ޞަބާޙް
Votes
221
Percent
10.99%