Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I10-1
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
JP
ޢިމާދު ފާރޫޤް (އިމައްޓެ)
Votes
806
Percent
51.8%
MDP
އަޙްމަދު ނައުޝާދު (ކިކީ)
Votes
750
Percent
48.2%
I10-2
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
JP
ސަޢުދަތު ޤާސިމް (ސައުރާ)
Votes
792
Percent
19.8%
JP
ސުވައިދާ ޢަބްދުﷲ (ސުވޭ)
Votes
789
Percent
19.73%
MDP
އަޒްލީނާ އިބްރާހީމް (އަޒްލީނާ)
Votes
678
Percent
16.95%
MDP
ޙަފްޞަތު ނަހުލާ (ނަހުލާ)
Votes
668
Percent
16.7%
JP
އާމިނަތު ޝަހްޒާ (ޝަހޫ)
Votes
652
Percent
16.3%
MDP
ޝުރިއްޔާ އަޙްމަދު
Votes
421
Percent
10.53%
I10-3
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
JP
އަމްލަޙު ޢަލީ (އަމޫ)
Votes
715
Percent
17.84%
MDP
މުޙައްމަދު ރީހާން (ކުޑަ މޯޑު)
Votes
658
Percent
16.42%
JP
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް (ކައްޓި)
Votes
590
Percent
14.72%
JP
ނަވާޒު އިބްރާހީމް
Votes
580
Percent
14.47%
MDP
މުޙައްމަދު ސަމާލު (ސަމާލު)
Votes
539
Percent
13.45%
MDP
އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޖެކީ)
Votes
511
Percent
12.75%
IND
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
263
Percent
6.56%
IND
މަޙްމޫދު ޝުޖާޢު (ޗާންދަނީ)
Votes
152
Percent
3.79%