Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Z110.1
މާފުށިވަރު މޯލްޑިވްސް - 1
I10-1
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
JP
ޢިމާދު ފާރޫޤް (އިމައްޓެ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޙްމަދު ނައުޝާދު (ކިކީ)
Votes
0
Percent
0%
I10-2
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
JP
އާމިނަތު ޝަހްޒާ (ޝަހޫ)
Votes
0
Percent
0%
JP
ސުވައިދާ ޢަބްދުﷲ (ސުވޭ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޝުރިއްޔާ އަޙްމަދު
Votes
0
Percent
0%
MDP
އަޒްލީނާ އިބްރާހީމް (އަޒްލީނާ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
ޙަފްޞަތު ނަހުލާ (ނަހުލާ)
Votes
0
Percent
0%
JP
ސަޢުދަތު ޤާސިމް (ސައުރާ)
Votes
0
Percent
0%
I10-3
އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
JP
މުޙައްމަދު ޝަހްރަމް (ކައްޓި)
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ސަމާލު (ސަމާލު)
Votes
0
Percent
0%
JP
ނަވާޒު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ޖެކީ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ރީހާން (ކުޑަ މޯޑު)
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
0
Percent
0%
JP
އަމްލަޙު ޢަލީ (އަމޫ)
Votes
0
Percent
0%
IND
މަޙްމޫދު ޝުޖާޢު (ޗާންދަނީ)
Votes
0
Percent
0%