Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
D11-1
ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ރިލްވާން މުހައްމަދު
Votes
698
Percent
58.36%
MDP
އަހްމަދު ފާރިސް
Votes
498
Percent
41.64%
D11-2
ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
މަރްޔަމް ވަޙީދާ
Votes
739
Percent
36.49%
PPM
ޢާއިޝަތު ޙަސްމާ
Votes
714
Percent
35.26%
MDP
ފާޠިމަތު މިންނާ
Votes
572
Percent
28.25%
D11-3
ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޙައްމަދު ޢަލީ
Votes
618
Percent
27.27%
MDP
އަޙްމަދު އިރުފާން
Votes
594
Percent
26.21%
PPM
ޢަލީ ސާއިބު
Votes
551
Percent
24.32%
MDP
ޙުސައިން ޞަބާޙް
Votes
503
Percent
22.2%