Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
D10-1
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަބްދުއްރަޙްމާން ސޮބީހު
Votes
540
Percent
52.94%
MDP
އަލީ ރަޝީދު
Votes
480
Percent
47.06%
D10-2
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
މުއުމިނާ ޞާލިޙް
Votes
488
Percent
26.24%
PPM
ފާޠިމަތު ސުވައިދާ
Votes
468
Percent
25.16%
MDP
ބަދުރިއްޔާ އާދަމް
Votes
458
Percent
24.62%
PPM
ހަމްނާ އިބްރާހީމް
Votes
446
Percent
23.98%
D10-3
ނ. މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިބްރާހީމް ޢަލީ
Votes
596
Percent
37.67%
MDP
އަޙްމަދު ރިމްޒާދު
Votes
537
Percent
33.94%
PPM
ޙުސައިން އަޞީލް
Votes
449
Percent
28.38%