Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
U6-1
އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އިސްމާޢީލް ޝާހު
Votes
224
Percent
46.57%
IND
ޢަބްދުﷲ ލުޠުފީ (ލުއްޑަ)
Votes
129
Percent
26.82%
IND
އަޙްމަދު ޝިޔާން މުޙައްމަދު އާދަމް (ރަބިއްޔަތު)
Votes
68
Percent
14.14%
IND
ވަސީމާ މުޙައްމަދު
Votes
60
Percent
12.47%
U6-2
އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ދޫމާ
Votes
303
Percent
38.02%
IND
މަރްޔަމް ޢާހިދާ
Votes
286
Percent
35.88%
IND
ޢާއިޝަތު ޝަހުދާ
Votes
208
Percent
26.1%
U6-3
އއ. ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަހްމަދު ނާޒިރު (ނާބެ)
Votes
240
Percent
28.44%
IND
ޒާހިރު ނަޞީރު
Votes
204
Percent
24.17%
IND
އަޙްމަދު ޞަބާޙު
Votes
159
Percent
18.84%
IND
މުޙައްމަދު ޢާރިފް (ކުޑޭ)
Votes
137
Percent
16.23%
IND
ޢަބްދުލްމަޖީދު މޫސާ
Votes
104
Percent
12.32%