Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N5-1
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
594
Percent
53.27%
MDP
ޢާދިލް އިބްރާހީމް
Votes
521
Percent
46.73%
N5-2
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ފަޠާނާ
Votes
663
Percent
36.73%
PPM
ޢާއިޝަތު ސާހިނާ
Votes
578
Percent
32.02%
MDP
ޢާއިޝަތު މުނާ
Votes
564
Percent
31.25%
N5-3
ތ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙަމްދާން ޢަލީ
Votes
577
Percent
27.73%
PPM
ޝަމީމް އިބްރާހީމް
Votes
514
Percent
24.7%
PPM
ނައުފަލް ޙަސަން (އަންޗޯ)
Votes
499
Percent
23.98%
MDP
މުހައްމަދު ޝާނިޒް
Votes
292
Percent
14.03%
IND
މުޙައްމަދު ޒަޢީމް
Votes
199
Percent
9.56%