Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E7-1
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޙަސަން ޙަކީމް
Votes
1223
Percent
52.72%
MDP
އަޙްމަދު ޝާހު
Votes
1097
Percent
47.28%
E7-2
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
MDP
މަރްޔަމް ޔަސްފާ
Votes
1053
Percent
16.88%
PPM
ޒުހުދާ އާދަމް
Votes
1005
Percent
16.11%
PPM
އާމިނަތު ޞަލާޙު
Votes
999
Percent
16.01%
PPM
ފާޠިމަތު ރާބިޢާ
Votes
991
Percent
15.88%
MDP
އާމިނަތު ރާޔާ
Votes
869
Percent
13.93%
MDP
ޙައްވާ ނަޝީދާ
Votes
784
Percent
12.57%
IND
ޙައްވާ ސަމީލާ (ސަމީ)
Votes
321
Percent
5.15%
AP
ފާޠިމަތު އިޙްސާނާ
Votes
217
Percent
3.48%
E7-3
ރ. ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އިޒްމީލް އަޙްމަދު
Votes
932
Percent
14.75%
PPM
އަޙްމަދު ސަމޫޙް
Votes
920
Percent
14.56%
MDP
މުޙައްމަދު ޝާމް
Votes
871
Percent
13.78%
MDP
ޢަބްދުﷲ ނަޒީމް
Votes
845
Percent
13.37%
PPM
އަޙްމަދު ނާޞިޙް
Votes
794
Percent
12.56%
MDP
އަލީ ފަޔާޒް
Votes
773
Percent
12.23%
IND
އިބްރާހީމް ނަދީމް އާދަމް (ރިކޫބެ)
Votes
391
Percent
6.19%
IND
ޢަލީ ޝަރީފު (ކަރުމާ)
Votes
344
Percent
5.44%
IND
އިޔާދު ސަޚާއު (ސަހާބެ)
Votes
312
Percent
4.94%
JP
މުޙައްމަދު ފަރުޙާން
Votes
138
Percent
2.18%