Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
A6-1
ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަބްދުﷲ އިންފާޒް
Votes
692
Percent
56.67%
MDP
ޙުސައިން ޙަމީދު
Votes
529
Percent
43.33%
A6-2
ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޙައްވާ ޢަބްދުﷲ
Votes
615
Percent
26.73%
PPM
މަރްޔަމް ރިސްވާ
Votes
577
Percent
25.08%
MDP
ޢާއިޝަތު މިޒްނާ
Votes
562
Percent
24.42%
MDP
ފާޒިރާ ޢަލީމަނިކު
Votes
547
Percent
23.77%
A6-3
ހއ. ކެލާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޢައްވަޒް ޢަބްދުﷲ
Votes
621
Percent
27.04%
PPM
ޢަބްދުﷲ ސާޖިދު
Votes
585
Percent
25.47%
MDP
ބަދީޢުއްސަލާމް އާދަމް
Votes
563
Percent
24.51%
MDP
އާދަމް ޣުފްރާން
Votes
528
Percent
22.99%