Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
C9-1
ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢަލީ މުޙައްމަދު
Votes
281
Percent
52.23%
MDP
ސީމާ ޔޫސުފް
Votes
200
Percent
37.17%
IND
ސާޢިދު ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
57
Percent
10.59%
C9-2
ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ނުހާ ޢަލީ ޒާހިރު
Votes
358
Percent
39.65%
PPM
ސަމިއްޔާ ޢުސްމާން
Votes
330
Percent
36.54%
MDP
ނަޝީދާ ޢަބްދުއްޝަކޫރު
Votes
215
Percent
23.81%
C9-3
ށ. މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަމްޖަދު ޔޫސުފް
Votes
201
Percent
21.18%
MDP
އިޙްމާދު ޢަބްދުއްރަޙީމް (ކުޑަބެ)
Votes
195
Percent
20.55%
PPM
ހަފީޒުﷲ
Votes
182
Percent
19.18%
MDP
މަސްޢޫދު ވަޙީދު
Votes
172
Percent
18.12%
IND
އަޙްމަދު ވަސީމް
Votes
86
Percent
9.06%
IND
އަޙްމަދު އަޝްރަފް
Votes
79
Percent
8.32%
IND
ޙުސައިން ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވަޙީދު
Votes
34
Percent
3.58%