Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
D6-1
ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
މުހައްމަދު އަދުނާނު
Automatically Elected
D6-2
ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު އިބްރާހީމް
Votes
254
Percent
25.12%
PPM
ސިބާ ޢަބްދުﷲ
Votes
230
Percent
22.75%
MDP
ރައިހާނާ ޢަބްދުﷲ
Votes
201
Percent
19.88%
PPM
ސޯބިރާ ޢަރީޝް
Votes
193
Percent
19.09%
IND
މަރްޔަމް ލަޙުފާ
Votes
133
Percent
13.16%
D6-3
ނ. މާފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ޢާމިރު
Votes
374
Percent
38.72%
MDP
އަތޫފް އަބްދުﷲ
Votes
291
Percent
30.12%
PPM
މުސްލިމް މުޙައްމަދު
Votes
212
Percent
21.95%
PPM
ނަސްރުﷲ އާދަމް
Votes
89
Percent
9.21%