Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
B2-1
ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަދުނާން އަބްދުﷲ
Votes
149
Percent
43.95%
IND
ޙަސަން ރަޝީދު
Votes
106
Percent
31.27%
PPM
މުޙައްމަދު ޝަކީބު
Votes
84
Percent
24.78%
B2-2
ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ޖަވާޒާ ޙުސައިން
Votes
171
Percent
29.23%
PPM
ސާފިޔަތު މުޙައްމަދު
Votes
167
Percent
28.55%
MDP
ޝާހީނާ މުޙައްމަދު
Votes
124
Percent
21.2%
PPM
މަރްޔަމް ޒީނިޔާ
Votes
123
Percent
21.03%
B2-3
ހދ. ފިނޭ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙަސަން އިސްމާޢީލް
Votes
167
Percent
27.56%
MDP
އާދަމް ޢަަބްދުއްސައްތާރު
Votes
137
Percent
22.61%
PPM
ޝާހީން ރަޝީދު
Votes
132
Percent
21.78%
PPM
ޢަބްދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
Votes
121
Percent
19.97%
AP
ތޯހާ އިބްރާހީމް
Votes
49
Percent
8.09%