Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
N11-1
ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ރަޝްވާން އާދަމް
Votes
301
Percent
41.81%
MDP
އަހްމަދު ނާޒިމް (ޕަޓޭ)
Votes
273
Percent
37.92%
IND
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
Votes
146
Percent
20.28%
N11-2
ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
މަރްޔަމް ސަމާ
Votes
357
Percent
26.92%
MDP
ތަހްމީނާ މުޙައްމަދު
Votes
299
Percent
22.55%
PPM
ބަޝީރާ އަޙްމަދު
Votes
236
Percent
17.8%
MDP
އާމިނަތު ނާޒިމާ (ނާދިޔާ)
Votes
208
Percent
15.69%
IND
ހާޖަރު ޢަލީ
Votes
177
Percent
13.35%
IND
ފާޠިމަތު ނާޒު
Votes
49
Percent
3.7%
N11-3
ތ. ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ނަދީމް އަޙްމަދު
Votes
351
Percent
26.88%
PPM
ފައިޞަލް ޔޫނުސް
Votes
261
Percent
19.98%
MDP
މުޙައްމަދު ޝަފީޢު
Votes
225
Percent
17.23%
IND
އަޙްމަދު ޝަރީފު
Votes
125
Percent
9.57%
IND
އަޙްމަދު ފަތުޙީ
Votes
120
Percent
9.19%
IND
އަޙްމަދު ޢާމިރު
Votes
113
Percent
8.65%
MDP
ޢަބްދުލްމުހައިމިން މުޙައްމަދު (މުހޭ)
Votes
111
Percent
8.5%