Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
D4-1
ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޢަލީ ޝަމީމް މުޙައްމަދު
Automatically Elected
D4-2
ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ދިމްޝާ އަބްދުލްމަޖީދު
Automatically Elected
MDP
ހުމާމު އަބްދުއްރަހީމް
Automatically Elected
D4-3
ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަލީ ޙަސަން (ޢަލީ)
Votes
262
Percent
40.12%
MDP
މުސްލިޙު ފަހީމް
Votes
256
Percent
39.2%
MDP
ނަސްރުﷲ އަބްދުއްރަހީމް
Votes
135
Percent
20.67%