Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
A2-1
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު މުޢާޒު މުޙައްމަދު
Votes
101
Percent
39.45%
MDP
ޙުސައިން ޝާހިދު
Votes
95
Percent
37.11%
IND
މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
Votes
60
Percent
23.44%
A2-2
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ސުދާ ޢަދުނާނު
Votes
153
Percent
39.23%
IND
ފާޠިމަތު ރިޒުނީ ޢަދުނާން
Votes
119
Percent
30.51%
IND
ޝާފިޔާ އަބޫބަކުރު
Votes
118
Percent
30.26%
A2-3
ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އަސަދުﷲ މުޙައްމަދު
Votes
158
Percent
34.57%
MDP
އަޙްމަދު އަބޫބަކުރު
Votes
134
Percent
29.32%
IND
ޢިމާދު ޢަބްދުﷲ
Votes
106
Percent
23.19%
MDP
އަހްމަދު ފަޔާޒް
Votes
59
Percent
12.91%