Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I5-1
އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
Votes
181
Percent
68.3%
IND
އަޙްމަދު ސާޖިދު
Votes
84
Percent
31.7%
I5-2
އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު އިނާޝާ
Votes
123
Percent
27.15%
JP
ޝަހީމާ ޝިހާބު
Votes
83
Percent
18.32%
PPM
ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް
Votes
82
Percent
18.1%
PPM
ޢާއިޝަތު ނިރާސާ
Votes
69
Percent
15.23%
MDP
މަރްޔަމް ވަޙީދާ (މަރީ)
Votes
67
Percent
14.79%
IND
ނަޒުމާ ޝިހާބު
Votes
29
Percent
6.4%
I5-3
އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢައްބާސް ސަޢުދު
Votes
72
Percent
14.49%
MDP
އިބްރާހީމް ޙުސައިން (ބޮޑޭ)
Votes
66
Percent
13.28%
IND
އާދަމް ނަޞީރު
Votes
62
Percent
12.47%
IND
އަޙްމަދު ޙަސަން
Votes
62
Percent
12.47%
IND
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
Votes
55
Percent
11.07%
MDP
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް (އަދުރޭ)
Votes
51
Percent
10.26%
IND
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
Votes
44
Percent
8.85%
PPM
ޢަބްދުލްހާދީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
40
Percent
8.05%
IND
އިބްރާހީމް ފިޒުނާން
Votes
20
Percent
4.02%
JP
ޚާލިދު ޙަސަން
Votes
18
Percent
3.62%
IND
މުޙައްމަދު ޢަމީރު
Votes
7
Percent
1.41%