Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
M7.1
ދ. ކުޑަހުވަދޫ - 1
I5-1
އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު ސަޢީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ސާޖިދު
Votes
0
Percent
0%
I5-2
އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ނިރާސާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު އިނާޝާ
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
ނަޒުމާ ޝިހާބު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޝަހީމާ ޝިހާބު
Votes
0
Percent
0%
MDP
މަރްޔަމް ވަޙީދާ (މަރީ)
Votes
0
Percent
0%
I5-3
އދ. މަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުއްރަޙްމާން އިބްރާހީމް (އަދުރޭ)
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް ފިޒުނާން
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޢަމީރު
Votes
0
Percent
0%
JP
ޚާލިދު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް
Votes
0
Percent
0%
MDP
އިބްރާހީމް ޙުސައިން (ބޮޑޭ)
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޝިފާޒް
Votes
0
Percent
0%
IND
އާދަމް ނަޞީރު
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢަބްދުލްހާދީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ޙަސަން
Votes
0
Percent
0%
PPM
ޢައްބާސް ސަޢުދު
Votes
0
Percent
0%