Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E10-1
ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު އަޒުމީނު
Votes
300
Percent
57.14%
IND
އިބްރާހީމް ޙަލީމް
Votes
222
Percent
42.29%
JP
އަޙްމަދު ޢާރިފް
Votes
3
Percent
0.57%
E10-2
ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
އާމިނަތު ނުހާ
Votes
392
Percent
41.39%
IND
އާމިނަތު ސަމާޙާ
Votes
322
Percent
34%
MDP
އާމިނަތު މާއިޝާ
Votes
233
Percent
24.6%
E10-3
ރ. އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިބްރާހީމް ނުހާން
Votes
303
Percent
31.4%
MDP
އަޙްމަދު ރުޒާނު
Votes
217
Percent
22.49%
IND
ޢާއިޝަތު ޝަހުމާ
Votes
207
Percent
21.45%
MDP
ޙުސައިން ޢަރީފް
Votes
174
Percent
18.03%
IND
އިބްރާހީމް ޔާސީން
Votes
64
Percent
6.63%