Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
U1-1
އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ކަރަމް
Votes
534
Percent
50.09%
PPM
އާދަމް އަފްސަލް
Votes
532
Percent
49.91%
U1-2
އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ފަޒްލާ
Votes
493
Percent
27.33%
MDP
ޢާއިޝަތު ޖުނައިދާ
Votes
484
Percent
26.83%
JP
ޢާއިޝަތު ޝަކީލާ
Votes
414
Percent
22.95%
PPM
ޝަޙުމާ ޢަލީ
Votes
413
Percent
22.89%
U1-3
އއ. ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙުސައިން ޝައިބާން
Votes
588
Percent
38.76%
MDP
ޢަލީ އާދަމް
Votes
477
Percent
31.44%
JP
ޢަބްދުﷲ މުފީދު
Votes
452
Percent
29.8%