Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
H7-1
ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މޫސާ ސަފީލް
Votes
295
Percent
58.07%
PPM
އަބްދުﷲ ވާރިސް
Votes
213
Percent
41.93%
H7-2
ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ނޫމާ މުޙައްމަދު
Votes
240
Percent
27.94%
IND
ނިޢުމާ ސަޢީދު
Votes
161
Percent
18.74%
MDP
ފާޠިމަތު ޝެހެނާޒް
Votes
156
Percent
18.16%
PPM
ފަޒްނާ އިބްރާހީމް
Votes
115
Percent
13.39%
IND
ޒުހުދާ ޙުސައިން
Votes
58
Percent
6.75%
IND
އާމިނަތު ވަދީފާ
Votes
56
Percent
6.52%
JP
ފާޠިމަތު ޝިޒުނާ
Votes
38
Percent
4.42%
IND
އާމިނަތު ނުހާ
Votes
35
Percent
4.07%
H7-3
ކ. ގުޅީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
216
Percent
23.84%
IND
އިބްރާހީމް ފާއިޒު
Votes
182
Percent
20.09%
IND
މުޙައްމަދު ޙުމައިދު
Votes
175
Percent
19.32%
MDP
މުޙައްމަދު ސަމީރު
Votes
135
Percent
14.9%
MDP
މުޙައްމަދު ފަތުޙުﷲ
Votes
123
Percent
13.58%
IND
އަޙްމަދު ފިރާޝް
Votes
46
Percent
5.08%
IND
އިބްރާހީމް ޢިމާދު
Votes
29
Percent
3.2%