Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E13-1
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޙަސަން ޝަރީފް
Votes
655
Percent
59.33%
MDP
ގާސިމް ސައީދު
Votes
449
Percent
40.67%
E13-2
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ރަޝީދާ ޢަބްދުﷲ
Votes
602
Percent
29.58%
PPM
މަރްޔަމް ސަޢީދާ
Votes
595
Percent
29.24%
MDP
ޖަމީލާ ޙުސައިން
Votes
429
Percent
21.08%
MDP
އީނާސް ރާފިޢު
Votes
409
Percent
20.1%
E13-3
ރ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
665
Percent
34.49%
PPM
މުޙައްމަދު ޝިހާމް
Votes
559
Percent
28.99%
MDP
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
435
Percent
22.56%
IND
ޙުސައިން ޢަފީފް
Votes
269
Percent
13.95%