Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F8-1
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
މުޙައްމަދު ފާތިޙް
Votes
1080
Percent
70.96%
MDP
އަޙްމަދު ރަޝީދު
Votes
442
Percent
29.04%
F8-2
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ޒަހިއްޔާ އިބްރާހީމް
Votes
997
Percent
25.06%
PPM
ނާޒްނީނާ ޔޫސުފް
Votes
869
Percent
21.84%
MDP
ޢާއިޝަތު ސަމްޙާ
Votes
676
Percent
16.99%
IND
ޙައްވާ ސަމީޙާ
Votes
611
Percent
15.36%
MDP
ފާޠިމަތު ޢަބްދުލްޣަފޫރު
Votes
414
Percent
10.4%
MDP
ޔަތީމާ ޙުސައިން
Votes
412
Percent
10.35%
F8-3
ބ. އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޒައިދު ޢަލީ
Votes
1025
Percent
24.2%
PPM
ޢަލީ ޝަފީޤު
Votes
936
Percent
22.1%
PPM
ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު
Votes
925
Percent
21.84%
MDP
ނައުޝާދު އަޙްމަދު
Votes
506
Percent
11.95%
MDP
މުޙައްމަދު ޒާހިދު
Votes
446
Percent
10.53%
MDP
އަޙްމަދު ނާޞިރު
Votes
397
Percent
9.37%