Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
A9-1
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ފަތުޙުﷲ ޙަސަން
Votes
335
Percent
50.07%
PPM
މުޙައްމަދު އިރުޝާދު
Votes
334
Percent
49.93%
A9-2
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ރައުފާ
Votes
338
Percent
25.98%
PPM
ފަތުޙިއްޔާ މުޙައްމަދު
Votes
332
Percent
25.52%
MDP
ޒަޢީމާ ޢަބްދުއްރަޝީދު
Votes
318
Percent
24.44%
PPM
އިޝާރާ ޢަބްދުއްރަޙީމް
Votes
313
Percent
24.06%
A9-3
ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
މުޙައްމަދު ރަޒީފް
Votes
339
Percent
26.34%
PPM
މުޙައްމަދު މޫސާ
Votes
329
Percent
25.56%
MDP
މުޙައްމަދު ފަލާޙް
Votes
320
Percent
24.86%
PPM
އިބްރާހީމް ޖަމީލް
Votes
299
Percent
23.23%