Box Count
216/714
Vote Count
951,201
Valid
868,815
Invalid
82,386
Eligible
273,182
Turnout
33.29%
Last Update
Apr 28, 20:35
Menu
A7-1
ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު މުޢީން
Votes
349
Percent
68.3%
MDP
އަޙްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން
Votes
162
Percent
31.7%
A7-2
ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ފަޒުލާ
Votes
295
Percent
30.92%
PPM
އުޒުމާ އަޙްމަދު
Votes
272
Percent
28.51%
MDP
އާމިނަތު ދިފްލީނާ
Votes
200
Percent
20.96%
MDP
ޝަމްރާ އަޙްމަދު
Votes
187
Percent
19.6%
A7-3
ހއ. ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޙަސަން މުޙައްމަދު
Votes
338
Percent
39.49%
PPM
އަޙްމަދު ޝާޠިރު
Votes
298
Percent
34.81%
MDP
ޢަބްދުﷲ އިބްތިޝާމް
Votes
220
Percent
25.7%