Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
A5-1
ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
އަޙްމަދު ޞަބާޙް
Votes
1022
Percent
54.89%
MDP
މުޙައްމަދު ރަޝީދު
Votes
840
Percent
45.11%
A5-2
ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
PPM
ފާޠިމަތު ޝަނީޒާ
Votes
980
Percent
18.1%
PPM
ޙަލީމަތު ސުމާ
Votes
933
Percent
17.24%
MDP
މަރްޔަމް ޝިފާޒާ
Votes
932
Percent
17.22%
PPM
ޢާއިޝަތު ޝަޒުލާ
Votes
903
Percent
16.68%
MDP
ޙަސީބަތު ސާނިޔާ
Votes
834
Percent
15.41%
MDP
އިނާޒާ އިބްރާހީމް
Votes
831
Percent
15.35%
A5-3
ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
މުޙައްމަދު ޢަރީބު
Votes
1020
Percent
19.19%
PPM
މުޙައްމަދު ޒާހިިރު ޙަސަން
Votes
953
Percent
17.93%
PPM
އަހްމަދު ރިލްވާން
Votes
898
Percent
16.9%
MDP
މުޙައްމަދު އަޒުހަމް
Votes
750
Percent
14.11%
MDP
މުޙައްމަދު ވިޝާޙު
Votes
720
Percent
13.55%
MDP
ޢަލީ ރަމީޒު
Votes
690
Percent
12.98%
IND
ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް
Votes
213
Percent
4.01%
JP
ޢަބްދުﷲ އިރުޝާން
Votes
70
Percent
1.32%