Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
F5-1
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު އިރުޝާދު
Votes
198
Percent
67.12%
IND
ޢަލީ ރަޝީދު
Votes
97
Percent
32.88%
F5-2
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު ރާޝިދާ
Votes
143
Percent
35.66%
MDP
ޢާއިޝަތު މުނާ
Votes
104
Percent
25.94%
MDP
ޝަރުމީލާ ޙަސަން
Votes
98
Percent
24.44%
IND
މަރްޔަމް ނަހުޒާ
Votes
56
Percent
13.97%
F5-3
ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
އަޙްމަދު ހަމީޒު
Votes
172
Percent
36.91%
IND
ޢަބްދުﷲ އަޙްސަން
Votes
105
Percent
22.53%
IND
ޙަސަން ޔޫސުފް
Votes
101
Percent
21.67%
IND
މުޙައްމަދު ޢަބްދުލްވާހިދު
Votes
88
Percent
18.88%