Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
H5-1
ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ޢީސާ އަޙްމަދު
Votes
373
Percent
58.46%
IND
އިބްރާހީމް ފަލާޙް
Votes
151
Percent
23.67%
IND
ފަޔާޒް އިބްރާހީމް
Votes
114
Percent
17.87%
H5-2
ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
އާމިނަތު ނިޔާޒާ
Votes
387
Percent
33.92%
PPM
ޔުސްރިއްޔާ ރަޝީދު
Votes
380
Percent
33.3%
IND
ޙުސްނާ ރަޝާދު
Votes
183
Percent
16.04%
IND
ސަމީނާ ޢަލީ
Votes
126
Percent
11.04%
IND
އާމިނަތު ލީޒާ
Votes
65
Percent
5.7%
H5-3
ކ. ހުރާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
Votes
389
Percent
35.82%
IND
ޙަސަން ފިރާޝް
Votes
366
Percent
33.7%
IND
ޙަސަން ނަޞީޙު
Votes
331
Percent
30.48%