Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E2-1
ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
PPM
ހުސައިން އަލީ
Votes
180
Percent
51.87%
MDP
އަލީ ނަސީމް
Votes
167
Percent
48.13%
E2-2
ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
PPM
ޢާއިޝަތު ނުހާ
Votes
191
Percent
28.85%
PPM
ޒާހިޔާ އިބްރާހީމް
Votes
180
Percent
27.19%
MDP
މަރްޔަމް ޢަލީ
Votes
154
Percent
23.26%
MDP
ޒަހީނާ އިބްރާހީމްމަނިކު
Votes
137
Percent
20.69%
E2-3
ރ. ވާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
އަޙްމަދު އަރުޝަދު
Votes
193
Percent
28.85%
PPM
ޢަބްދުﷲ އަންވަރު
Votes
174
Percent
26.01%
MDP
އަލީ ރިޔާޒް
Votes
155
Percent
23.17%
MDP
މުޙައްމަދު ސާމިހް
Votes
147
Percent
21.97%