Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
O2-1
ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އިބްރާހީމް މިމްރާޙު
Votes
282
Percent
47.96%
PPM
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
145
Percent
24.66%
JP
ޝަމީމް ޙަސަން
Votes
131
Percent
22.28%
IND
ޢަލީ ޝަރީފް މުޙައްމަދު
Votes
30
Percent
5.1%
O2-2
ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޚަދީޖާ އިސްމާޢީލް
Votes
247
Percent
23.08%
PPM
ޒުބައިދާ އަޙްމަދު
Votes
231
Percent
21.59%
MDP
ފާޠިމަތު ޒުހާ
Votes
224
Percent
20.93%
PPM
މަރްޔަމް ރަޝީދާ
Votes
152
Percent
14.21%
MDP
ޙައްވާ ހަޝްމާ
Votes
139
Percent
12.99%
MRM
މަރްޔަމް ސާމިރާ
Votes
77
Percent
7.2%
O2-3
ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ހުސައިން ފަޒީލު
Votes
263
Percent
24.42%
MDP
އަޙްމަދު ރަޝީދު
Votes
250
Percent
23.21%
JP
އަޙްމަދު ޝާހިދު
Votes
170
Percent
15.78%
MDP
އިބްރާހީމް ޝަރީފު
Votes
164
Percent
15.23%
PPM
ޙުސައިން ޝަރީފު
Votes
116
Percent
10.77%
JP
އަޙްމަދު ޝާކިރު
Votes
114
Percent
10.58%