Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
C7-1
ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
އަޙްމަދު ޢާޞިފް
Votes
527
Percent
52.28%
IND
ޢަލީ ޤުރައިޝް
Votes
481
Percent
47.72%
C7-2
ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
ފާޠިމަތު ސައިލާ
Votes
554
Percent
28.38%
MDP
ސަދާ ޝަހީމް
Votes
539
Percent
27.61%
IND
އާމިނަތު ރިސާލާ
Votes
443
Percent
22.69%
IND
މަރްޔަމް ރިމާޝާ
Votes
416
Percent
21.31%
C7-3
ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޙުސައިން ފަރީދު
Votes
523
Percent
27.04%
MDP
މުޙައްމަދު ސަލީމް
Votes
519
Percent
26.84%
IND
ޙުސައިން ސައިފު
Votes
417
Percent
21.56%
IND
އާޔަތުﷲ ފާއިޒް
Votes
358
Percent
18.51%
JP
މުޙައްމަދު ސިމާޙު (އިބާ)
Votes
67
Percent
3.46%
IND
ޢަބްދުﷲ ޝަކީބް
Votes
50
Percent
2.59%