Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
M4-1
ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDA
އަޙްމަދު ނާޒިމް
Votes
314
Percent
56.68%
MDP
އަޙްމަދު ޝިފާއު
Votes
120
Percent
21.66%
IND
ޙަމްދީ ޢަބްދުﷲ
Votes
120
Percent
21.66%
M4-2
ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDA
ޢާއިޝަތު ސައުސަން
Votes
381
Percent
40.45%
MDA
ހިފްޒާ ނަޞީރު
Votes
314
Percent
33.33%
MDP
ފާޠިމަތު ޝިނާޒާ
Votes
247
Percent
26.22%
M4-3
ދ. ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDA
އިބްރާހީމް ޝިނާޒް
Votes
370
Percent
39.4%
MDA
މުޙައްމަދު ރަޝާދު
Votes
349
Percent
37.17%
MDP
މުޙައްމަދު ނާއިލް
Votes
220
Percent
23.43%