Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
M2-1
ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDA
މުޙައްމަދު މޫސާ
Votes
292
Percent
51.59%
MDP
އާދަމް އަންފާލު
Votes
274
Percent
48.41%
M2-2
ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDA
ޙިލްމާ އާދަމް
Votes
326
Percent
30.87%
MDA
ޙަލީމަތު ޝަޒުމާ
Votes
309
Percent
29.26%
MDP
ޢާއިޝަތު ރީމާ
Votes
226
Percent
21.4%
MDP
ލަމްޔާ މޫސާ
Votes
195
Percent
18.47%
M2-3
ދ. ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDA
އަޙްމަދު ލަޠީފް
Votes
336
Percent
32.75%
MDA
މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް
Votes
265
Percent
25.83%
IND
ޢާޠިފް ޙުސައިން (އާސިފް)
Votes
230
Percent
22.42%
MDP
އަޙްމަދު ޢީސާ
Votes
195
Percent
19.01%