Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
E9-1
ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުހައްމަދު އާސިފު (ޖާނު)
Votes
290
Percent
57.43%
PPM
އަޙްމަދު މާހިރު
Votes
206
Percent
40.79%
IND
އަބްދުއްނާސިރު އާދަމް (އަބޫ ނަސީރު)
Votes
9
Percent
1.78%
E9-2
ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
MDP
އާމިނަތު ފިރާޝާ
Votes
311
Percent
42.14%
PPM
ސަމްލާ ޢީސާ
Votes
259
Percent
35.09%
MDP
ޢަޒްރާ ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
Votes
168
Percent
22.76%
E9-3
ރ. ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
PPM
ޢަބްދުލްޙަމީދު ޙަސަން
Votes
300
Percent
34.36%
PPM
މުރުތަޟާ ރަޝީދު
Votes
242
Percent
27.72%
IND
މުޙައްމަދު ސަލީމް
Votes
168
Percent
19.24%
IND
ޢަބްދުﷲ ފައިރޫޒް
Votes
124
Percent
14.2%
MDP
ޝަމްލާ ވާފިރު
Votes
39
Percent
4.47%