Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
I3-1
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ
Votes
220
Percent
64.9%
IND
އަޙްމަދު ނަސީމް
Votes
78
Percent
23.01%
IND
އަޙްމަދު ރާޝިދު
Votes
41
Percent
12.09%
I3-2
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޢާއިޝަތު ޝާޔާ
Votes
175
Percent
28.83%
IND
ޒުލައިޚާ ޝިމާނާ
Votes
122
Percent
20.1%
IND
އާމިނަތު ނިޢުމާ (ނިޢުމާ)
Votes
84
Percent
13.84%
IND
ޒުލައިޚާ ޒިދުނާ
Votes
70
Percent
11.53%
IND
މަރްޔަމް ސަމީނާ
Votes
57
Percent
9.39%
IND
ފާޠިމަތު ނަޝީދާ
Votes
54
Percent
8.9%
IND
މަރްޔަމް ސާދުނާ
Votes
45
Percent
7.41%
I3-3
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
އިބްރާހީމް ނަހްޝަލް
Votes
131
Percent
21.72%
IND
ޢަލީ ޝަރީފް
Votes
102
Percent
16.92%
IND
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
Votes
98
Percent
16.25%
IND
މުޙައްމަދު ފަރީދު
Votes
90
Percent
14.93%
MDP
މުޙައްމަދު ފަރުޙާން (ފަރޭ)
Votes
70
Percent
11.61%
IND
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
Votes
66
Percent
10.95%
IND
ޢަލީ ވަޙީދު (ޢަލީބްރޯ)
Votes
46
Percent
7.63%