Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Z26.1
ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ - 1
I3-1
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
IND
އަޙްމަދު ނަސީމް
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޢަޒުމީ
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު ރާޝިދު
Votes
0
Percent
0%
I3-2
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ދެ ގޮނޑި
IND
ޒުލައިޚާ ޝިމާނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ފާޠިމަތު ނަޝީދާ
Votes
0
Percent
0%
IND
އާމިނަތު ނިޢުމާ (ނިޢުމާ)
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢާއިޝަތު ޝާޔާ
Votes
0
Percent
0%
IND
މަރްޔަމް ސަމީނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
މަރްޔަމް ސާދުނާ
Votes
0
Percent
0%
IND
ޒުލައިޚާ ޒިދުނާ
Votes
0
Percent
0%
I3-3
އދ. ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
IND
ޢަލީ ޝަރީފް
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
Votes
0
Percent
0%
IND
އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
Votes
0
Percent
0%
IND
އިބްރާހީމް ނަހްޝަލް
Votes
0
Percent
0%
IND
މުޙައްމަދު ފަރީދު
Votes
0
Percent
0%
IND
ޢަލީ ވަޙީދު (ޢަލީބްރޯ)
Votes
0
Percent
0%
MDP
މުޙައްމަދު ފަރުޙާން (ފަރޭ)
Votes
0
Percent
0%