Box Count
215/714
Vote Count
930,643
Valid
849,999
Invalid
80,644
Eligible
273,182
Turnout
33.14%
Last Update
Mar 02, 05:45
Menu
G1-1
ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް
MDP
ޙަސަން ޝާފިޢު
Votes
1238
Percent
65.71%
PPM
ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް އާދަމް
Votes
646
Percent
34.29%
G1-2
ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ތިން ގޮނޑި
MDP
ޢާއިޝަތު ޔޫސުފް
Votes
1152
Percent
25.79%
MDP
މަރްޔަމް މޫސާ
Votes
1131
Percent
25.32%
PPM
މަރްޔަމް މިއުނާ
Votes
860
Percent
19.25%
PPM
އަމީނާ އާދަމް
Votes
728
Percent
16.3%
PPM
ތަޢުމާ މުޙައްމަދު
Votes
596
Percent
13.34%
G1-3
ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރު
MDP
ޢަބްދުﷲ ޝާފިޢު
Votes
1059
Percent
20.7%
MDP
ޙަސަން ވަޙީދު ޢަބްދުﷲ
Votes
1008
Percent
19.7%
MDP
އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ
Votes
928
Percent
18.14%
PPM
ޢަބްދުﷲ އިބްރާހީމް
Votes
791
Percent
15.46%
PPM
މޫސާ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް
Votes
570
Percent
11.14%
PPM
ޢާދިލް ޒުކާ
Votes
512
Percent
10.01%
IND
އަޙްމަދު އިނާޒު
Votes
249
Percent
4.87%